0263 3880 313

Danh sách người hành nghề KCB

Danh sách người hành nghề KCB

Đăng bởi admin 25/08/2020

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  ————————

                                                     Đạ Tẻh, ngày   22   tháng   04  năm 2020

  DANH SÁCH

  Đăng ký người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh năm 2020

  1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ ĐẠ TẺH
  2. Địa chỉ: Đường Phạm Ngọc Thạch tổ dân phố 3A TT Đạ Tẻh, Lâm Đồng
  3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ
  4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:
  STT Họ và tên người hành nghề Phạm vi hoạt động chuyên môn Số CCHN được cấp Thời gian đang ký làm việc tại cơ sở KBCB Vị trí chuyên môn
  BAN GIÁM ĐỐC

   

  1 Phạm Văn Thành BSCKI ngoại tổng quát 000026/LĐ-CCHN Toàn thời gian Giám Đốc, BS phụ trách chuyên môn kỹ thuật; thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh ngoại khoa . Có quyết định bổ sung phạm vi hoạt động
  2 Đặng Đình Quảng BSCKI nhi 000271/LĐ-CCHN Toàn thời gian  Phó Giám Đốc; BS, thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nhi
  PHÒNG KHNV và Dân Số

   

  3 Trương Công Hà BSĐK 000270/LĐ-CCHN Toàn thời gian  Trưởng phòng KHNV; BS, thực hiện công tác khám bệnh,  tại các khoa :Khám bệnh, nội, nhi, cấp cứu, đọc ECG và siêu âm
  4 Nguyễn Văn Hiệu ĐDTH 0003060/LĐ-CCHN Toàn thời gian  Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng tại khoa Khám bệnh, nội, nhi, cấp cứu, Bó bột
  5 Nguyễn Thị Kiều Nga NHSTH 0002010/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh tại khoa Phụ sản.
  PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

   

  6 Nguyễn Viết Hiếu ĐDCĐ 0002072/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.
  HỆ DỰ PHÒNG

   

  7 Nguyễn Văn Tài YSĐK 003455/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ tại Khoa Khám bệnh
  8 Nguyễn Việt Cường YSYHDT 003453/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ tại Khoa Khám bệnh
  9 Nguyễn Văn Dũng YSĐK 003457/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ tại Khoa Khám bệnh
  10 Nguyễn Đăng Phúc YSĐK 003462/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ tại Khoa Khám bệnh
  11 K’ Trồng BSĐK 003418/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa khoa Khám bệnh, nội, nhi, cấp cứu, siêu âm, đọc ECG
  12 Lê Thị Thoa YSĐK 003461/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ tại Khoa Khám bệnh
  13 Lê Quang Thành ĐD 0002059/LĐ-CCHN Toàn thời gian Thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.
  14 Ka Lê Thanh Huyền BSCKI 0002062/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa,khoa Khám bệnh, nội, nhi, cấp cứu, sản ( có quyết định bổ sung pham vị hoạt động sản khoa) đọc ECG, Phẩu thuật viên
  15 Đỗ Thị Uyên NHSTH 000301/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh tại khoa Phụ sản.
  16 Hoàng Thị Huệ NHSTH 0003057/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh tại khoa Phụ sản.
  17 Đinh Thảo Ly YSĐK 003456/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  18 Nguyễn Đỗ Đắc Ân YSĐK 003997/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  KHOA KHÁM BỆNH
  19 Phạm Xuân Phụng BSĐK 000045/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, tại khoa Khám bệnh, nội, nhi, cấp cứu, khám  mũi họng, nội soi tai mũi họng ( có quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên khoa TMH) đọc ECG
  20 Phương Thị Huế ĐDTH 0002060/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.
  21 Lữ Văn Huỳnh Hiếu KTVXN 0002037/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm
  22 Hồ Vĩnh Tường KTVXN 0002063/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm
  23 Lại Thị Mơ ĐDTH 0002064/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  24 Vũ Thị Hoa NHSTH 0002009/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  25 Đặng Văn Thiên CNXN 0002066/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm
  26 Đoàn Minh Phúc Y tá 0002071/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện các kỹ thuật chụp X Quang
  KHOA CẤP CỨU
  27 Nguyễn Dụng BSĐK 000268/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trưởng khoa, Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm, đọc ECG
  28 Bế Thị Lan Hương BSCKI 0002061/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm, đọc ECG
  29 Nguyễn Thị Lan ĐDTH 0002117/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.
  30 Nguyễn Chí Thành ĐDTH 0002067/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng và bó bột
  31 Nguyễn Thị Thuý ĐDCĐ 003096/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  32 Trần Văn Tú ĐDTH 0002046/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng.
  KHOA NỘI TH – Truyền nhiễm
  33 K’ Sung BSCKI 0002044/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trưởng Khoa, Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm , đọc ECG
  34 Trần Thị Bích BSĐK 0002051/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, tâm thần , đọc ECG và siêu âm
  35 Lâm Thị Phương Mai BSĐK 003565/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm , đọc ECG
  36 Triệu Sông Thương BSĐK 003853/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, tâm thần , đọc ECG
  37 Nguyễn Thị Thùy Linh ĐDTH 0002065/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  38 Nguyễn Thị Thúy Hiền ĐDTH 0002045/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  39 Nguyễn Minh Toàn ĐDTH 0002080/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, Chụp X Quang
  40 Trần Thị Mỹ Linh ĐDTH 003097/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  41 Nguyễn Thị Tươi ĐDTH 0002073/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  42 Hà Thị Thúy ĐDTH 0002038/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  43 Hoàng Minh Ánh ĐDTH 0002041/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng , Chụp X Quang
  44 Lê Hữu Quỳnh Bác sĩ 003101/LĐ-CCHN  Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm , đọc ECG, Nội soi da dày
  45 Trần Thị Hà ĐDTH 005070/ĐN-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  KHOA NHI
  46 Nguyễn Thị Nhật Quyên BSCKI 0002076/LĐ-CCHN Toàn thời gian Quyền Trưởng khoa ,Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, nhi khoa, siêu âm , đọc ECG (có quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên khoa nhi)
  47 Ka Lê Thùy Dung BSĐK 0007954/ĐNCCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm , đọc ECG
  48 Nguyễn Thị Hoà ĐDTH 0003036/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  49 Huỳnh Thị Cọng ĐDTH 0002075/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  50 Nguyễn Thị Thuỳ Dung ĐDCĐ 0002047/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  51 Phạm Thị Lộc ĐDTH 0002058/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  52 Đồng Sĩ Sơn ĐDTH 0002068/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  KHOA NGOẠI TH – LCK
  53 K’ Phúc Lâm BSĐK 0002039/LĐ-CCHN Toàn thời gian Quyền trưởng khoa, Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm , đọc ECG
  54 Lê Hồng Phong BSĐK 003873/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm , đọc ECG, Nội soi dạ dày
  55 Hoàng Thị Kim Loan BSĐK 0002056/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, mắt, siêu âm , đọc ECG ( có quyết định bổ sung phạm vi hoat động chuyên khoa mắt)
  56 Hà Thị Lý ĐDTH 0002048/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, Gây Mê
  57 Lê Thị Thanh Tâm KVTGM 0002070/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, và thực hiện theo Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của điều dưỡng viên gây mê quy định tại thông tư  số 13/2012/TT-BYT ngày 20 tháng 8 năm 2012 của bộ y tế
  58 Dương Quốc Long ĐDTH 0002050/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, Chụp X Quang
  59 Nguyễn Trọng Thành ĐDCĐ 0002049/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, Chụp X Quang, Bó bột
  60 Đinh Thanh Thủy CKIYTCC 0002036/LĐ-CCHN Toàn thời gian  Phó phòng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  KHOA CHĂM SÓC SỨC KHỎE  SINH SẢN
  61 Châu Ngọc Lan Phương BSCKI 000117/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, chuyên khoa sản, siêu âm , đọc ECG, Phẩu thuật viên
  62 Cao Thị Viên BSĐK 0003169/LĐ -C CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm , đọc ECG
  63 Nguyễn Thị Ngọc Anh NHSTH 0002011/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh.
  64 Đoàn Thị Cẩm Nhung NHSTH 0002042/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  65 Nguyễn Thị Vy NHSTH 0003030/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh.
  66 Phạm Thị Thanh NHSTH 0002012/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh.
  TRẠM Y TẾ TT ĐẠ TẺH
  67 Phùng Thị Thuý NHSTH 0003040/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  68 Hà Trọng Quỳnh ĐDTH 003874/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng .
  69 Đỗ Văn Trường YSYHDT 003098/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trạm Trưởng, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ .
  70 Hà Thị Bích Liễu NHSTH 0002043/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh .
  71 Bùi Minh Tiến YSĐK 003454/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  72 Thái Bá Thái YSYHDT 003458/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ .
  TRẠM Y TẾ ĐẠ KHO
  73 Vương Thị Ngọc Anh NHSTH 0003032/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trạm Trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  74 Nguyễn Văn Hạo BSĐK 003974/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
  75 Lê Thị  Nga YSYHDT 0003037/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  76 Đỗ Thị Hồng Tâm ĐDTH 0003046/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  77 Phạm Hồng Cương Y Sĩ 003602/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  TRẠM Y TẾ TRIỆU HẢI
  78 Nguyễn Thị Mai BSĐK 0003050/LĐ-CCHN Toàn thời gian Tram trưởng, Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm
  79 Nguyễn Thị Huế NHSTH 0003051/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh tại trạm y tế Triệu Hải
  80 Vũ Thị Mùi ĐDTH 0002079/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  81 Nguyễn Tiến Hưng YSĐK 003601/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  TRẠM Y TẾ QUẢNG TRỊ
  82 Lê Thị Minh Diệu ĐDTH 0003034/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  83 Huỳnh Thị Kim Ngân NHSTH 0003039/LĐ-CCHN Toàn thời gian Phụ trách trạm ; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  84 Hoàng Như Giỏi YSYHDT 003099/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ .
  85 Trần Thị Hiền BSĐK 03563/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm, đọc ECG
   TRẠM Y TẾ MỸ ĐỨC
  86 Đào Thị Oanh YSĐK 0003048/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trạm Trưởng, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  87 Vi Thị Hải Yến NHSTH 0003047/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  88 Nguyễn Thị Tươi NHSTH 0002073/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  89 Lê Thị Sang ĐDTH 0002040/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  90 Nguyễn Thị Dung YSĐK 0003031/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  91 Tạ Viết Thụ BSĐK 003772/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm
  TRẠM Y TẾ QUỐC OAI
  92 Vũ Thị Tám NHSTH 0003059/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trạm Trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  93 Lê Thị Thu NHSTH 003100/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  94 Kiều Thị Cúc NHSTH 0003058/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  94 Bùi Thị Huệ YSYHDT 0003056/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ.
  95 Vũ Thị Ngọc Quỳnh YSĐK 003463/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  96 Hà Thị Bích Hạnh ĐDTH 0002053/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  97 Ka Bích Hương BSĐK 003771/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm tại
  TRẠM Y TẾ AN NHƠN
  98 Lê Văn Tuấn YSĐK 0003025/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trạm trưởng, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  99 Mã Thị Thảo ĐDTH 0003044/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  100 Phạm Thị Diệp Thoa NHSTH 0003045/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  101 Bùi Văn Bảo YSYHDT 0003055/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  102 Nguyễn Thị Ngọc Huệ ĐDTH 0003033/LĐ-CCHN Toàn thời gian Điều dưỡng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  TRẠM Y TẾ ĐẠ LÂY
  103 Phan Thị Thuý Hồng NHSTH 0003043/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trạm Trưởng; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  104 Nguyễn Thị Thảo NHSTH 0003042/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  105 Đinh Thị Thảo YSĐK 0003054/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  106 Hoàng Thị Thương ĐDTH 0003026/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng
  107 Hoàng Thị Lan YSYHDT 0003028/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  108 Hoàng Thị Ánh Tuyết NHSTH 0003027/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  TRẠM Y TẾ ĐẠ PAL
  109 Đinh Thị Giang NHSTH 0003052/LĐ-CCHN Toàn thời gian Trạm trưởng, thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  110 Trương Thị Hương Liên BSĐK  004207/LĐ-CCHN Toàn thời gian Bác sĩ thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh đa khoa, siêu âm trạm y tế Đạ Pal
  111 Nguyễn Thị Quyết NHSTH 003093/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên; thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
  112 Lâm Minh Hoàng YSĐK 003460/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ
  113 Bùi Thế Anh YSĐK 003564/LĐ-CCHN Toàn thời gian Nhân viên, tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường theo quy định tại Thông tư số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp y sỹ

   

  1. Danh sách đăng ký người làm việc:

   

  STT Họ và tên Văn bằng chuyên môn Thời gian đăng ký làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (ghi cụ thể thời gian làm việc) Vị trí làm việc4
  1 Nguyễn Hạnh Dung Hộ lý  Toàn thời gian Khoa Cấp cứu
  2 Đặng Thị Mai Hoa Hộ lý  Toàn thời gian Khoa Cấp cứu
  3 Phan Thị Vui Hộ lý  Toàn thời gian Khoa Nội-TN
  4 Nguyễn Thị Phượng Hộ lý Toàn thời gian Khoa Nhi – ĐY
  5 Lộc Thị Quỳnh Hộ lý Toàn thời gian Khoa ngoại – LCK
  6 Trần Thị Kim Hộ lý Toàn thời gian Khoa ngoại – LCK
  7 Đỗ Thị Thu Hộ lý Toàn thời gian Khoa Phụ sản
  8 Nguyễn Thị Hường Hộ lý Toàn thời gian Khoa Phụ sản
  9 Nguyễn Thị Thu Thủy Hộ lý Toàn thời gian Khoa KB -CLS
  10 Trần Đăng Khoa DSTH.Tr khoa Toàn thời gian Khoa Dược-TTBYT
  11 Đoàn Như Lữ CĐD Toàn thời gian Khoa Dược-TTBYT
  12 Đặng Bá Mạnh DSTH Toàn thời gian Khoa Dược-TTBYT
  13 Đinh Thị Tám DSTH Toàn thời gian Khoa Dược-TTBYT
  14 Lê Thị Hoàng Yến DSTH Toàn thời gian Khoa Dược-TTBYT
  15 Dương Ngô Trình DSTH Toàn thời gian Khoa Dược-TTBYT
  16 Nguyễn Thị Vân DSTH-NVHC Toàn thời gian Khoa Dược-TTBYT
  17 Hồ Minh Thuấn ĐDSH Toàn thời gian Trạm y tế Đạ Kho
  18 Dương Hồng Quang CNYTCC Toàn thời gian Đội y tế dự phòng
  19 Hoàng Văn Cương CNYTCC Toàn thời gian Đội y tế dự phòng
  20 Phạm Thùy Hương KNLTTP Toàn thời gian Đội y tế dự phòng
  21 Nguyễn Thị Huyền NHSTH Toàn thời gian Đội y tế dự phòng
  22 Bùi Thị Lý YS ĐK Toàn thời gian Đội y tế dự phòng
  23 Nguyễn Văn Minh YS ĐK Toàn thời gian Đội y tế dự phòng
  24 Trần Xuân Tình HC Toàn thời gian Phòng Kế hoạch TH
  25 Bùi Vương Luyện HC Toàn thời gian Phòng TCCB – HCQT
  26 Phạm Văn Tú Bảo vệ Toàn thời gian Phòng TCCB – HCQT
  27 Bùi Thanh Hậu Bảo vệ Toàn thời gian Phòng TCCB – HCQT
  28 Lê Đắc Anh HC Toàn thời gian Phòng TCCB – HCQT
  29 Đoàn Minh Tuấn HC Toàn thời gian Phòng TCCB – HCQT
  30 Dương Văn Hoài HC Toàn thời gian Phòng TCCB – HCQT
  31 Nguyễn Thị Tư Kế toán Toàn thời gian Phòng TCKT
  32 Đào Thị Nương Kế toán Toàn thời gian Phòng TCKT
  33 Cấn Thị Thu Thanh Kế toán Toàn thời gian Phòng TCKT
  34 Nguyễn Thị Tuyến Kế toán Toàn thời gian Phòng TCKT
  35 Nguyễn Thị Thu Hà Kế toán Toàn thời gian Phòng TCKT
  36 Nguyễn Thị Thùy Linh Kế toán Toàn thời gian Phòng TCKT
  37 Lê Ngọc Lâm HC Toàn thời gian Phòng TCCB – HCQT

   

   

  Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

  (Đã ký)

                                                                                                                                                      BSCKI. Phạm Văn Thành

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tin gần đây